ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਅਕਤੂਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 IAS ਅਤੇ 5 PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

Order dated 06-10-21 posting-transfer

Spread the love