07 ਅਕਤੂਬਰ

ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਂ ਦੇ 9 ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਰਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਨਿਯਮ :-

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨੌਂ ਦਿਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

Spread the love